OneTeam
softversko rešenje.

OneTeam je integrisana softverska platforma koja će unaprediti vaš sistem za upravljanje ljudskim resursima i obračun zarada.

Softver je koncipiran tako da službu upravljanja ljudskim resursima i obračuna zarada učini efikasnijom kroz delegiranje i automatizaciju administrativnih poslova, omogućujući zaposlenima u tim službama da se fokusiraju na produktivnije zadatke. OneTeam je fleksibilno rešenje razvijano nad pouzdanom i proverenom platformom softverskih rešenja za obračun zarada i naknada (TotalS) upravljanje ljudskim resurisma (Personal) Privrednog savetnika – Informaicone tehnologije, koja su u potpunosti usklađena sa zakonskom regulativom.

Upotrebom OneTeam rešenja kao osnove za sistem za upravljanje ljudskim resursima u preduzeću, aktivnosti prikupljanja, čuvanja, obrade i analize podataka postaju pouzdanije i jednostavnije, a komunikacija unutar organizacije postaje efikasnija.

Organizaciona struktura

Uspostavite svoju organizacionu strukturu i upravljajte organizacionim elementima svog preduzeća. Opište svoju organizaciju kroz jednu ili više hijererarhijskih struktura i iskoristite sistem izveštavanja zasnovan na tim hijerarhijama. Definišite radna mesta i pozicije i njihove međusobne odnose. Oslonite se na ovako definisanu organizacionu strukturu da implementirate svoje procedure i procese i da upravljate pristupima i restrikcijama.

Kadrovska evidencija

Upravljajte i administrirajte proširivim skupovima podataka o licima i angažovanju lica. Pratite potrebe edukacije i obuke zaposlenih i znanja i veštine koje zahtevaju radna mesta. Usaglasite svoj rad sa zahtevima zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Obračun zarada

Upravljajte satima rada i odsustvima, definišite bonuse, učinke i obustave. Obračunavajte zarade i druge vrste naknada brzo i u skladu sa zakonskom regulativom i predajte poreske prijave. Kreirajte naloge za plaćanje i generišite naloge za knjiženje na osnovu isplaćenih obračuna.

Pravna dokumentacija

Napravite šablone pravnih dokumenta u Word formatu i na osnovu njih generišite pravnu dokumentaciju iz oblasti radnog prava. Upravljajte ovom dokumentacijom pojedinačno ili grupno i implementirajte automatizam tamo gde je potrebno.

Self Service

Uključite zaposlene u procedure administriranja podataka i obrade zahteva kroz opcije koje nudi portal zaposlenih. Implementirajte kroz softver procedure sa specificiranim tačkama verifikacije koristeći gde je to potrebno mogućnost grananja procesa kroz delegiranje nadležnosti. Kreirajte zahteve, pratite njihovu obradu i realizaciju i primajte povratne informacije. Prikupljajte potrebne podatke direktno na izvoru informacija.

Izveštavanje

Sveobuhvatan sistem izveštavanja vam je na dohvat ruke. Koristite ga da biste bolje razumeli svoju organizaciju i ljudske resurse sa kojima raspolažete. Iskoristite ovaj alat da identifikujete svoje prednosti i procenite potencijalne rizike u svom poslovanju.

Povežite sve funkcije u segmentu upravljanja ljudskim resursima i obračunu zarada kroz jedinstveno softversko rešenje i promenite način na koji razmišljate o upravljanju svojim ljudskim resursima.